Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door MRBvrij.nl te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

MRBvrij.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. MRBvrij.nl behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt MRBvrij.nl géén verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". MRBvrij.nl is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen gezondheid, (financieel-) verlies of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van MRBvrij.nl beschikbaar is.

MRBvrij.nl geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de server die de website ter beschikking stelt werkt of dat elektronische berichten verzonden door MRBvrij.nl vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Deze website heeft links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van MRBvrij.nl. MRBvrij.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. MRBvrij.nl heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat MRBvrij.nl de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan MRBvrij.nl. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MRBvrij.nl is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website ("gebruikersmateriaal") zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van MRBvrij.nl worden. De privacy informatie zoals opgenomen op deze website zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. MRBvrij.nl mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van het contactformulier op deze website.

Laatste versie: 01 november 2010